NOSTURILIIKE SULKALA OY:N ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Nosturiliike Sulkala Oy
Osoite: Kuokkamaantie 98, 90440 Kempele
Puhelinnumero: 08 512 682
Sähköpostiosoite: sulkala@sulkala.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Ville Sulkala
Puhelinnumero: 044 262 5023
Sähköpostiosoite: ville.sulkala@sulkala.fi
3. Rekisterin nimi
Nosturiliike Sulkalan asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi sekä
asiakasviestinnän tarpeisiin.
Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen
pohjalta.
5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
– Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
– Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
– Laskutusta koskevat ohjeet
Asiakastietoja säilytetään 10 vuotta viimeisestä toimeksiannosta, toimituksesta tai tilauksesta, mikä on
myöhäisin. Tiedot arkistoidaan. Yhteyshenkilön nimi voidaan vaihtaa tai poistaa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
– Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai –
laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa
on kulunvalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita
noudatetaan.
– Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin
ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa
käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita
noudatetaan.
– Henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi
erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.
10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi
edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän
henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan
periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös
oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja
sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi.
Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle